utorak, 26 Januar 2021

Ko je na web-stranici: 8 gostiju i nema prijavljenih članova

Ucenica MedreseAida Dizdareviæ iz Bu¾ima, redovna uèenica Medrese D¾emaludin Èauševiæ, našla se u nezgodnoj situaciji, saznavši da ukoliko ne isplati dug prema spomenutoj školi, ista æe biti primorana da joj uskrati daljnje školovanje iako je završna godina.

Aida je jedna od èetiri kèerke rahmetli Nijaza Dizdareviæa koji je bio borac Armije BiH i koji je preselio 2003 godine. Od tada nema stalnih primanja u kuæi i Aida nema odakle da plaæa školovanje. Nije nikome prièala o svome problemu i nadala da æe se veæ nekako riješiti problem. I eto Allah joj se smilovao i uputio je na našu saradnicu Failu, koja joj je iz Fonda sadake ispaltla ovaj dug u iznosu od 1000 KM. Tako joj je oslonac na Allaha omoguæio nesmetan završetak školovanja.

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave