db HPIM01677U Januaru smo ponovo obišli porodicu Durak, o kojoj smo nedavno pisali na našoj stranici. (ovdje) Naša saradnica iz Sarajeva, Emina Dedoviæ provela je jedno sunèano, ali hladno prijepodne sa ovom porodicom. Donijela im je pomoæ u odjeæi i hrani, kao i sadaku u novcu.

Ovom sadakom bi se trrebali platiti zaostali raèuni i kupiti još nešto osnovnih ¾ivotnih namirnica. Majka je bila presreèna jer konaèno je stigla nafaka koja ulijeva nadu za bolje sutra. Radost se nije mogla sakriti ni kod oca familije, koji se u razgovoru èesto zahvaljivao svima onima koji putem nas pošalju svoju sadaku za njih. Pošto Duraci ¾ive u zaista teškim uslovima a izgledi za neko brzo poboljšanje stanja nisu ni na pomolu, odluèili smo da ih poma¾emo još u neko dogledno vrijeme. I jedan Nijemac, humanista, èitajuæi sa svojom suprugom prièe o bosanskim paèenicima izrazio je ¾elju da pomognu.

Naša Saradnica Emina je Duracima prenijela našu ¾elju da mi platimo raèune i ostale da¾bine te da i na taj naèin olakšamo, odnosno motivišemo oca u namjeri da naðe posao, pa dalje sam ishranjuje svoju porodicu. Pozivamo sve one koji ¾ele pomoæi, da skromnom donacijom od par Eura olakšamo ovoj porodici jedan period, dok se njihova situacija donekle ne stabilizuje. Radost u kuæi Duraka je i sa ovom prvom sadakom velika. Pripremila Emina Dedoviæ