rahima gasi ispred kuceHumanitarna organizacija «Sadake» je Rahimi Gaši 23.01.2007. uruèila novèana pomoæ za izgradnju kuæe u iznosu od 1.000 eura. Inaèe Rahima Gaši sa sinom, kæerkom i bolesnom majkom veæ du¾i niz godina ¾ivi u trošnoj kuæi izgraðenoj prije 50-tak godina. Krov na šeperuši pokrivenoj šimljom i limom, veæ nekoliko godina uveliko prokišnjava, a pod od dasaka je toliko propao da predstavlja pravu opasnost za jedanaestogodišnjeg Islama i trogodišnju Hanu. Vijeæe uèenika Prve srednje škole ovih je dana sa Mjesnom zajednicom Cazin pokrenulo akciju izgradnje nove kuæe Rahimi Gaši. Èetveroèlana porodica Gaši ¾ivi od socijalne pomoæi u trošnoj kuæi neuslovnoj za ¾ivot.
 
03.02.2007.- Rahima Gaši iz Cazina samohrana je majka jedanaestogodišnjeg Islama i trogodišnje Hane, a vodi brigu i o svojoj bolesnoj i nepokretnoj majci Ðuli koja ima osamdeset godina. Porodica Gaši ¾ivi u potpuno trošnoj i staroj kuæi u naselju Hairlahoviæa brdo, u kojoj su djeca svakodnevno izlo¾ena opasnosti od urušavanja krova i podova. Majka Rahima prije rata je bila zaposlena u Mesnoj industriji «Puran» u Pjaniæima, a kako ova tvornica od rata ne radi i Rahima je veæ godinama bez ikakvih primanja. Pravo na skromnu socijalnu pomoæ ostvaruje tek Rahimina majka Ðula. Zbog svega ovog, uèenici Prve srednje škole Cazin i Mjesna zajednica Cazin nedavno su pokrenuli humanitarnu akciju za izgradnju kuæe porodici Gaši.
Veæ nakon prvog teksta o ovom sluèaju, koji je objavljen na internet stranici RTV Cazin, za pomoæ se javila Humanitarna organizacija «Sadake». Rahimi Gaši tako je uruèena novèana pomoæ za izgradnju kuæe u iznosu od 1.000 eura.
 
- Hvala svima koji su imali razumijevanja za mene i moju djecu i koji su odluèili da nam upute pomoæ. Nek' im Allah da zdravlja i sve kako je najbolje,-
kroz suze je kazala Rahima Gaši zahvaljujuæi se aktivistima Humanitarne organizacije «Sadake».
 
Muhamed Red¾iæ, predsjednik MZ Cazin istièe da je ovo izuzetna i velika humana gesta s obzirom da se radi o donaciji koja æe uveliko olakšati pokretanje same akcije.- Ja bih se posebno zahvalio Organizaciji «Sadake» èiji aktivisti su djelovali vrlo brzo i, što je još va¾nije, vrlo adekvatno. Naime, 1.000 eura je novac s kojim veæ sada mo¾emo planirati uspješan poèetak radova na novoj kuæi za porodicu Gaši, rekao je Red¾iæ.
 
Predsjednik Graðevinskog odbora za izgradnju ove kuæe Mujaga Bajriæ, takoðe, je kazao da sredstva uplaæena od HO «Sadake» predstavljaju prvi i najznaèajniji korak u realizaciji ove akcije. Kako je u meðuvremenu skupljeno tek nešto više od 500 konvertibilnih maraka, donacija od «Sadaka» omoguæit æe da konkretni radovi veæ poènu ovih dana.
 
Kako nam je rekao Muhamed Mahmutoviæ iz Švedske, aktivista «Sadaka» èijim posredstvom su donirana sredstva i stigla do Rahime Gaši, ovo je samo poèetak aktivnosti u pru¾anju pomoæi porodici Gaši jer su «Sadake» uspješna humanitarna organizacija èiji je osnovni cilj u radu upravo pru¾anje pomoæi onima kojima je najpotrebnija.
 
text: Adisa Muhamedagiæ
foto: Samir Japiæ